هر یکشنبه، یک افتتاحیه (تخت فولاد)

تصوير جلد: 
تصوير: